Ehliyet Almaya Engel Suçlar

KONUYLA İLGİLİ DANIŞMAK İÇİN LÜTFEN ARAMAYINIZ veya MESAJ ATMAYINIZ. KENDİ HUSUSİ DURUMUNUZLA İLGİLİ HUKUK DANIŞMANINIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ

Ehliyet Almaya Engel Suçlar

Hangi suçları işleyenler ehliyet alamaz.

Sabıka kaydındaki hangi suçlar ehliyet almaya engel

Kimlerin ehliyet alamayacağını Trafik Karayolları Yönetmeliğinin 76. maddesi tahdidi olarak belirtmiştir. Buna göre

1- T.C.K.nın 188, 190 ve 191 maddelerinde belirtilen suçları işleyenler,

2- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4. maddesinin yedinci fıkrasındaki suçları işleyenler

3- Ateşli Silahlar ve Bıçakçılık ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarda sayılan suçları işleyenler. Ehliyet alamazlar

İlgili Kanun maddeleri aşağıdadır

Türk Ceza Kanunu Madde 188- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden
kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(2)(3)
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu
ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde
ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden,
başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis
ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2) (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak,
uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis
cezası on beş yıldan az olamaz

(4) (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin,
sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,
b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan
bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın
mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte
işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza bir kat artırılır.
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı
madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak,
verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali
resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden
kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2)(3)
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş
teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır.
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Türk Ceza Kanunu Madde 190- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis
ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2)(3)
(3) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş
teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır.(1)
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmak (4)
Türk Ceza Kanunu Madde 191- (Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171
inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu
durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde
kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet
savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi
hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,
hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya
bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve
kovuşturma konusu yapılmaz.

(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği
iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal
etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması
hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının
ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri
uygulanır.
(10) (Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi,
eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel
veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.

             (2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

             (3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

             (4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

             (5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

             (6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

             (7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/155 md.)
Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar
veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004
tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle
ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere
taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu
amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî
para cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte
işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkradaki fiillerin, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.
Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen
tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu
niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde
yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.
Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim
olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

 1. Vatandaş Yanıtla

  Bu uyuşturucu denen illetler insan vücudunda 1 aya kadar kalabiliyorken , adam bir kere kullanmış ve pişman olmuşsa bile ehliyet alamayacak ve ya ehliyetine el konulacak. İyi hoş da torbacıları, gaspçıları, hırsızları, ırz düşmanlarını, sokakta adam kesenleri vb. topluma zarar veren zırtoları çıkarıp kamuda iş imkanı bile veren devlet ; 1 kere hata yapan sıradan vatandaşa ehliyet vermeyecek ya da elindeki ehliyetini alarak işsiz de kalmasını sağlayacak anlaşılan. İstedikleri kadar teşvik etsinler, hata yaptık ama işsiz kalsak da aşsız kalsak da SUÇ İŞLEMEYECEĞİZ. Torbacıya ehliyet çıksa da verilmesin doğru ama sanki torbacı çevirmelere girip gbt sorgulatıyor. Polisi Askeri görür görmez TOPUK. Ne olursa sıradan vatandaşa oluyor. Bu şey gibi biz torbacıları asıl tacirleri yakalayamıyoruz şüpheli vatandaşı teste sokuyoruz yıllar sonra adam ehliyet yenilemeye gidince ARIZA çıkartıyoruz işi KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLARIN FATURASINI VATANDAŞA YAZMAK GİBİ BİR ŞEY. Adalet herkese olsun torbacı zamanında satıp parayı kaldırmıştır zaten o …. çocukları taksi tutsun onlarınkini alın . Zaten vatandaşın başına ne geliyorsa bu illetleri satanlar yüzünden gelmiyor mu? Adam bırakmışsa temizse ve bunu da denetimle ispat etmişse daha ne diye ehliyetini alıkoyup 2.sınıf vatandaş muamelesi yaparsınız? Bi hata yaptı diye devamını getirmek zorunda mı ? İnsanların ne yaşadıklarını bilmeden hayatlarındaki tek bir hatayı yıllarca her yerde karşısına çıkararak, işinden kovarak, ehliyetine el koyup iş imkanlarını sıfıra indirerek evine helal lokma götüren insanlara TORBACI muamelesi yaparak toplum nasıl karşılıyorsa devlet de sahip çıkmayarak özellikle genç vatandaşları bataklığa sürüklüyoruz tebrikler. Ama oyuna kimse gelmeyecek artık. Torbacı afla çıksın iş bulsun hata yapıp içen adam işinden olsun ehliyetine el konulsun. Bankalardan faizcilerden para alıp evine helal götüreceği ekmeğe bile haram karıştırmış olsun vatandaş. Yazık. Şu zamanda ehliyeti olmayan,torpili olmayan,diploması olmayan kim iş buluyor da tek bir hatayı ömür boyu toplumdan dışlanarak ödüyor ayrıca insan. Evet topluma kazandırma, suçu önleme ,doğruyu gösterme, devlet ve millet olarak sahip çıkma YALANLARIYLA insanları salak yerine bari koymayalım tamam bir salaklık yapıp hata yapmış olabilir insanlar ama bu ömür boyu salak kalacakları anlamına gelmiyor 🙂

  • Anonim Yanıtla

   Aynen öyle arkadaşım vallahi şu yazdıklarının aynısını şuan yaşıyorum ve kara kara düşünüyorum 2008de yapmış olduğum senin deyiminle Bi salaklık yüzünden şuan ehliyetimi yeniliyemiyorum bu durum beni adalete karşı inancsız ve güvensiz hale getirio umarım bu durumu düzeltirler

  • Oktay Yanıtla

   Aynen öyle arkadaşım vallahi şu yazdıklarının aynısını şuan yaşıyorum ve kara kara düşünüyorum 2008de yapmış olduğum senin deyiminle Bi salaklık yüzünden şuan ehliyetimi yeniliyemiyorum bu durum beni adalete karşı inancsız ve güvensiz hale getirio umarım bu durumu düzeltirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.